Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KLIMA TEAM s.r.o.

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) vymedzujú základné obchodné podmienky medzi predávajúcim spoločnosťou KLIMA TEAM s.r.o., so sídlom Trnavská 63, 821 01 Bratislava, IČO: 31 407 056, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9979/B (ďalej ako „Predávajúci“) a jej obchodným partnerom – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. výrobky nakupuje na účely ich využitia v rámci podnikateľskej alebo ďalšej obchodnej činnosti (B2B) (ďalej ako „Zákazník“).

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky ponuky, objednávky, dodávky tovaru a poskytnuté služby, resp. uzatvorené kúpne zmluvy (ďalej ako „Zmluva“) medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ak v Zmluve nebolo výslovne dohodnuté inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohoda zmluvných strán obsiahnutá v Zmluve má prednosť pred týmito VOP. Uzavretím Zmluvy Zmluvné strany akceptujú, že vzniknutý záväzkový vzťah sa bude riadiť týmito VOP a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú od okamihu uzavretia Zmluvy dodržiavať VOP platné a aktuálne v okamihu uzavretia Zmluvy.

Akékoľvek dojednania odlišné od týchto VOP sú platné výlučne v prípade, ak budú zo strany Predávajúceho písomne potvrdené a riadne podpísané. Obchodné podmienky Zákazníka nie je možné aplikovať.

 

2. DEFINÍCIE NIEKTORÝCH POJMOV:

Kúpna cena/ Cena – znamená cena za plnenia dohodnuté Zmluvnými stranami v Zmluve;
Objednávka – znamená objednávka Zákazníka, ktorá predstavuje súhlas s návrhom na uzatvorenie Zmluvy (t. j. s Ponukou) s cieľom nadobudnúť Tovar alebo Službu, obsahujúca obchodné meno, sídlo, IČO Zákazníka;
Ponuka – znamená individualizovaná ponuka Predávajúceho pre Zákazníka;
Priestory Predávajúceho – znamená skladové priestory na adrese Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava;
Skladné – znamená poplatok účtovaný Predávajúcim ako náhrada vzniknutých skladovacích nákladov;
Služba – znamená službu poskytovanú zákazníckym servisom Predávajúceho, ako je inštalácia, uvedenie do prevádzky, inšpekcia a riešenie problémov, opravy a údržba;
Termín dodania – znamená predpokladaný počet týždňov oznámený Zákazníkovi, po uplynutí ktorých bude Tovar pripravený na odber, resp. dodaný Zákazníkovi ;
Tovar – znamená tovar patriaci do sortimentu Predávajúceho, najmä chillery, kondenzátory, suché chladiče a kondenzačné jednotky, zvlhčovače a odvlhčovače, tepelné čerpadlá, viacúčelové chladiace stroje, splity, multisplity, VRV, VRF systémy, klimatizačné jednotky, VZT jednotky, jednotky SZT, rekuperačné jednotky, fancoily, distribučné prvky, kuchynské zákryty, dverové clony a pod. a ich príslušenstvo;
VOP – znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KLIMA TEAM s.r.o.;
Zmluva – znamená zmluva uzavretá písomnou Objednávkou Zákazníka na základe individuálnej Ponuky Predávajúceho, pričom ponuka Predávajúceho predstavuje návrh Zmluvy a Objednávka Zákazníka predstavuje akceptáciu Zmluvy spolu s týmito VOP;
Zmluvné strany – znamenajú spolu Predávajúci a Zákazník;

3. PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

3.1 PONUKA
Predávajúci na základe záujmu každému Zákazníkovi pripraví Ponuku podľa konkrétnych požiadaviek, v ktorej okrem iného uvedie špecifikáciu druhu Tovaru, množstvo Tovaru, spôsob dopravy, odberu a miesto dodania Tovaru, Termín dodania, Cenu, spôsob a podmienky úhrady Ceny, kontaktné údaje (tel., email), prípadne iné relevantné údaje podľa okolností a požiadaviek Zákazníka. Neoddeliteľnou súčasťou Ponuky sú aj tieto VOP.

 

4. OBJEDNÁVKA, ZMENA DODANIA

4.1. Zákazník je povinný Objednávku urobiť písomnou formou, a to listom alebo e¬mailom u Predávajúceho. Objednávka Zákazníka predstavuje prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy na základe Ponuky Predávajúceho. Akákoľvek ústna alebo telefonická dohoda musí byť potvrdená písomnou formou. Zaslaním Objednávky Zákazník vyjadruje súhlas s Ponukou Predávajúceho ako aj s týmito VOP.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak Objednávku prijal, avšak medzičasom získané informácie o finančnej situácii Zákazníka nasvedčujú tomu, že Zákazník nebude schopný za Tovar, alebo jeho časť, riadne a včas zaplatiť.

4.3. Po prijatí Objednávky si taktiež Predávajúci vyhradzuje právo zmeniť a zlepšiť dodávku, napr. vo vzťahu k typu a dizajnu Tovaru v rozsahu, v akom je možné od Zákazníka očakávať akceptáciu takýchto zmien a zlepšení s ohľadom na produktové portfólio Tovaru Predávajúceho (napr. dodanie rovnocenného alebo prepracovanejšieho zariadenia). Takéto zmeny a zlepšenia sa považujú za vopred odsúhlasené.

4.4. Na zrušenie alebo zmenu celej Objednávky, alebo jej časti zo strany Zákazníka, je potrebný písomný súhlas Predávajúceho, najmä s ohľadom na zmenu Ceny a platobných podmienok.

 

5. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kúpna cena je stanovená v Ponuke Predávajúceho, s ktorou Zákazník v Objednávke vyjadril súhlas.

5.2. Zákazník je povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za objednaný Tovar a Služby dojednanú v Zmluve. Na základe Zmluvy bude Zákazníkovi vystavený daňový doklad, resp. faktúra, so všetkými povinnými náležitosťami. Nevystavenie faktúry nemá vplyv na povinnosť Zákazníka uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dodanie Tovaru. V prípade ak Zákazník v jednej Objednávke objedná viac kusov Tovaru, Predávajúci je oprávnený dodať a fakturovať tento Tovar aj po častiach.

5.3. Predávajúci neakceptuje žiadne výhrady k faktúre, ktoré obdrží viac ako dva týždne po elektronickom zaslaní faktúry Predávajúcim.

5.4. Ak sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodnú inak, splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia; dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy má byť na účet Predávajúceho pripísaná platba.

5.5. Predávajúci môže v jednotlivých prípadoch povoliť Zákazníkovi úhradu Kúpnej ceny aj v splátkach (po častiach); návrh dohody o splátkach Kúpnej ceny stanoví Predávajúci v Ponuke.

5.6. V prípade, ak si Zmluvné strany dohodli úhradu Kúpnej ceny v splátkach, táto sa stáva splatnou v celom rozsahu v prípade omeškania Zákazníka s úhradou čo i len jednej splátky.

5.7. V prípade, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti Kúpnej ceny dlhšie ako 7 (sedem) kalendárnych dní, je Predávajúci oprávnený nedodaný Tovar zadržať a dodať ho až po zaplatení všetkých splatných záväzkov.

5.8. V prípade omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti má Predávajúci popri zaplatení dlžnej sumy za Tovar a nároku na skladné podľa článku 7 týchto VOP, aj nárok na úrok z omeškania vo výške 12% p.a. V prípade omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti s úhradou má Predávajúci okrem úroku z omeškania nárok aj na úhradu všetkých nákladov súvisiacich s vymáhaním nároku, najmä nie však výlučne, poplatkov za upomienky a vymáhanie samotného nároku.

5.9. Predávajúci je oprávnený podmieniť objednanie Tovaru zaplatením zálohovej faktúry. Ak Zákazník nezaplatí zálohovú platbu riadne a včas, môže Predávajúci odmietnuť objednať Tovar do dňa úhrady zálohovej platby Zákazníkom.

5.10. V prípade ak Predávajúci podmieni objednanie Tovaru zaplatením zálohovej faktúry, termín dodania je platný a začína sa počítať odo dňa prijatia zálohovej platby na bankový účet Predávajúceho.

5.11. Ak nie je spôsob úhrady a platobné podmienky Kúpnej ceny dohodnutý v Zmluve, platí spôsob úhrady a platobné podmienky Kúpnej ceny určený týmito VOP. Pre vylúčenie všetkých pochybností, odlišná dohoda Zmluvných strán obsiahnutá v Zmluve má prednosť pred týmito VOP, vo zvyšku sa uplatnia ustanovenia týchto VOP popri dohode Zmluvných strán určenej v Zmluve.

5.12. Zákazník nie je oprávnený zadržať a ani započítať platby vo vzťahu k záruke alebo iným nárokom.

 

6. TERMÍN DODANIA

6.1. Termín dodania uvedený v Ponuke sa Predávajúci snaží dodržať a doručiť Tovar na prevzatie v čo najkratšom čase.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ojedinelých prípadoch nemusí byť termín dodania zo strany Predávajúceho splnený; uvedené sa vzťahuje najmä na situácie, keď Termín dodania nebude splnený v dôsledku vyššej moci, lockdownu, štrajku, protestu, zmeny a/alebo obmedzenia dodávok Tovaru prostredníctvom národnej alebo medzinárodnej dopravy, omeškania Tovaru objednaného Predávajúcim od výrobcov a distribútorov, vplyvom celosvetovej pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV 2 a/alebo iných okolností vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho mimo jeho vôle a kontroly; na tento účel sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že nesplnenie termínu dodania z vyššie uvedených dôvodov je Zmluvnými stranami akceptované a nespôsobuje porušenie povinnosti Predávajúceho a právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy alebo právo na náhradu škody.

6.3. V prípade, ak Predávajúci nebude schopný dodať Tovar v Termíne dodania z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, bezodkladne o tom informuje Zákazníka a oznámi mu ďalší postup.

6.4. Dodanie Tovaru po častiach je povolené.

6.5. V prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny za predchádzajúcu dodávku (časť objednávky), je Predávajúci oprávnený zadržať ďalšie dodávky až do zaplatenia Kúpnej ceny predchádzajúcej dodávky a nebude povinný Zákazníkovi v tejto súvislosti nahradiť žiadne vzniknuté škody.

6.6. V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti, sa termín dodania Tovaru predlžuje o dobu, počas ktorej bol Zákazník v omeškaní.

6.7. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar čiastočne alebo v celom rozsahu aj pred stanoveným Termínom dodania. Takéto dodanie sa považuje vopred odsúhlasené.

6.8. Zákazník je povinný dodržať obvyklé a/alebo označené pravidlá pri manipulácii a preprave Tovaru.

 

7. PREVZATIE DODÁVKY, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA, SKLADNÉ, ONESKORENÉ PREVZATIE

7.1. Ak v Zmluve nebude dohodnuté inak, dodávky Tovaru budú uskutočňované podľa pravidiel dohody CMR do skladových priestorov Predávajúceho na adrese: Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava.

7.2. Dodanie Tovaru zahŕňa iba bežné poistenie prepravy na základe CMR. Dodatočné poistenie prepravy bude zabezpečené iba v prípadoch, ak o to bude výslovne požiadané zo strany Zákazníka a bude predmetom samostatnej Zmluvy, a to na náklady Zákazníka.

7.3. Predávajúci informuje Zákazníka oznámením o možnosti prevzatia Tovaru z priestorov Predávajúceho. Zákazník je povinný prevziať Tovar z priestorov Predávajúceho v lehote 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúcim. V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar v stanovenej lehote, Predávajúci má nárok na úhradu nákladov za tzv. skladné – náhrada vzniknutých skladovacích nákladov v paušálnej výške 1% z hodnoty neprevzatého Tovaru /za každý jeden (1) začatý deň omeškania a zároveň zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého Tovaru/ za každý jeden (1) začatý deň omeškania s prevzatím Tovaru, po dobu trvania omeškania s prevzatím Tovaru zo strany Zákazníka.

7.4. V prípade, ak si Zmluvné strany v Zmluve dohodnú iné miesto dodania Tovaru ako sú priestory Predávajúceho, Predávajúci alebo ním poverená osoba (napr. dopravca) informuje Zákazníka o dni doručenia a prevzatia Tovaru. V deň prevzatia Tovaru Zákazníkom bude Zákazníkovi zaslaný elektronický daňový doklad (faktúra).

7.5. Zákazník je povinný pri prevzatí Tovaru okamžite skontrolovať preberanú dodávku Tovaru za účelom zistenia prípadných zjavných vád a poškodení vzniknutých pri preprave. Zákazník je povinný zaevidovať akékoľvek zjavné vady alebo poškodenia balenia alebo Tovaru v dodacom liste a v nákladnom liste dopravcu podľa pravidiel CMR, prípadne inom dokumente dopravcu podľa pravidiel prepravcu. Na zjavné vady Tovaru zistené neskôr sa neprihliada. V prípade, ak Zákazník dodatočne zistí, že Tovar má inú akú zjavnú vadu, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu bezodkladne, avšak nie neskôr ako do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o existencii vady Tovaru dozvedel.

7.6. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nedisponuje neobmedzenými kapacitami skladových priestorov; v tejto súvislosti bol Zákazník Predávajúcim upozornený, že v prípade neprevzatia Tovaru z priestorov Predávajúceho v lehote stanovenej v oznámení Predávajúceho a ani v dodatočnej lehote 60 dní, je Predávajúci oprávnený za účelom vypratania priestorov Predávajúceho naložiť s dojednaným Tovarom podľa svojho vlastného uváženia, napr. Tovar predať alebo poskytnúť tretej osobe.

7.7. Predávajúci má nárok na zaplatenie akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu oneskoreného prevzatia Tovaru Zákazníkom, najmä nie však výlučne, akýchkoľvek nákladov na skladné, oneskorené prevzatie Tovaru, atď.

7.8. Prechod nebezpečenstva škody na veci (na Tovare) nastáva momentom prevzatia Tovaru Zákazníkom od Predávajúceho.

 

8. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

8.1 Vlastnícke práva Predávajúceho k Tovaru prechádzajú na Zákazníka až úplným zaplatením Kúpnej ceny.

8.2 Zákazník sa zaväzuje, že v prípade neuhradenia Kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným Tovarom až do zaplatenia Kúpnej ceny inak právne disponovať, t. j. predávať ho, prevádzať na tretiu osobu alebo akýmkoľvek spôsobom ho právne zaťažovať (zriaďovať na Tovare záložné právo alebo obdobné právo) bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti má Predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške nezaplatenej Kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti.

8.3 Zákazník je oprávnený predať dodaný Tovar až po úplnom uhradení Kúpnej ceny Predávajúcemu.

8.4 Zákazník je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o zabavení alebo inom zásahu do nezaplateného Tovaru a vysvetliť tretej strane, že Predávajúci disponuje právnym titulom k predmetnému Tovaru. Akékoľvek súvisiace náklady znáša Zákazník.

8.5 V prípade, ak sa Zákazník dostane do podstatného omeškania so zaplatením Kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti, t. j. nad 30 (tridsať) kalendárnych dní po dátume splatnosti, je Predávajúci oprávnený prevziať Tovar na náklady Zákazníka spať. Zákazník má povinnosť umožniť Predávajúcemu prevziať Tovar okamžite po výzve Predávajúceho. Poplatok za dopravu takto vráteného Tovaru bude Zákazníkovi riadne vyúčtovaný.

8.6 V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti má Predávajúci právo odmietnuť plnenia súvisiace s dodaním Tovaru (uvedenie zariadenia do prevádzky, výkon záručného servisu a údržby a opravy a odstraňovanie vád Tovaru.

 

9. ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA

9.1. Záručná doba Tovaru je všeobecne stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania Tovaru, s výnimkou nasledovných osobitných druhov Tovarov, pri ktorých je uvedená záručná doba podmienená splnením nasledovných podmienok zo strany Zákazníka:

Druh tovaru Záručná doba Podmienky záruky

Chillery

Tepelné čerpadlá

Viacúčelové chladiace stroje

Suché chladiace jednotky

Kondenzačné jednotky

 Zvlhčovače

Odvlhčovače

Presná klimatizácia

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa dodania Tovaru/ V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok je záručná doba na uvedené druhy Tovaru len 12 mesiacov.

*    uzavretie Zmluvy na kúpu Tovaru s Predávajúcim

*    uvedenie Tovaru do prevádzky (tzv. prvé spustenie) Predávajúcim alebo ním poverenou autorizovanou osobou

*    uzavretie servisnej zmluvy  s Predávajúcim na poskytovanie servisu Tovaru za použitia originálnych náhradných dielov počas celej doby trvania záruky k Tovaru

*    prevádzkovanie a starostlivosť o  Tovar  zo strany Zákazníka v súlade s odovzdaným návodom/ pokynmi/ príručkou Predávajúceho alebo výrobcu na obsluhu a údržbu Tovaru, ktorý je súčasťou odovzdaného Tovaru

*    záruka sa nevzťahuje na       spotrebné diely a prevádzkové      náplne

9.2. V prípade ak Zákazník nesplní akúkoľvek z podmienok stanovených Predávajúcim pri osobitných druhoch Tovarov, v takom prípade bude záručná doba trvať 12 mesiacov odo dňa dodania Tovaru, pričom Predávajúci je povinný len na dodávku náhradných dielov, na ktoré sa vzťahuje záruka, a to dodaním do Priestorov Predávajúceho v Bratislave. Výmenu náhradného dielu si zabezpečuje Zákazník na vlastné náklady a zodpovednosť.

9.3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci uvádza, že záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely a prevádzkové náplne.

9.4. Dôkazné bremeno, že vada existovala už v čase dodania Tovaru nesie Zákazník.

9.5. Ak Zákazník nenahlási zjavné vady prostredníctvom písomného oznámenia v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa dodania Tovaru a akékoľvek ďalšie vady bezodkladne po ich zistení, t. j. do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o existencií vady Tovaru dozvedel, nebude poskytnutá žiadna záruka zo strany Predávajúceho.

9.6. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Zákazník vedel v čase vykonania Objednávky, resp. uzavretia Zmluvy alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Zmluva uzavrela musel vedieť.

9.7. V prípade uplatnenia reklamácie v záruke Tovaru zo strany Zákazníka sa Predávajúci zaväzuje, podľa vlastného uváženia a vhodnosti, buď Tovar s riadne zistenou vadou opraviť alebo poskytnúť Tovar alebo jeho diel bez vád. Iné záručné nároky akejkoľvek povahy sú vylúčené. Predávajúci nie je povinný Zákazníkovi uhradiť žiadne náklady spojené s vyhotovením znaleckých, resp. odborných posudkov, stanovísk, protokolov, potvrdení technického stavu, odborných vyjadrení a pod. v súvislosti so stavom Tovaru, ktoré si dá Zákazník v súvislosti s uplatnením reklamácie alebo preukázania vady vyhotoviť.

9.8. V prípade neoprávnenej reklamácie, t. j. v prípadoch, keď šetrenie odhalí, že nárok na záruku je neopodstatnený a záruka je z uvedeného dôvodu odmietnutá (napr. časť Tovaru bola poškodená vonkajšími faktormi, nedostatok údržby, neprejavenia sa vady uvedenej Zákazníkom, zistenia porušenia záručných podmienok, alebo používania Tovaru v rozpore s návodom/ pokynmi/ príručkou Predávajúceho alebo výrobcu na použitie a pod.) má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s prešetrovaním, náklady na prácu, prepravu, ako aj náklady na Tovar, ktorý bol v rámci riešenia reklamácie bezplatne poskytnutý zo strany Predávajúceho.

9.9. Záruka zaniká v prípade:

i. ak bol Tovar mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou,
ii. ak bol Tovar poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie Zákazníkom,
iii. ak bol Tovar poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby Zákazníkom,
iv. ak bol Tovar prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu,
v. ak bol Tovar poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu,
vi. ak bol Tovar vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom,
vii. ak bol Tovar poškodený živelnou udalosťou,
viii. ak bol Tovar vystavený nepriaznivému počasiu,
ix. ak bol Tovar používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom,
x. ak na Tovar pôsobilo silné elektromagnetické pole,
xi. ak do Tovaru vnikla tekutina,
xii. ak bol Tovar skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
xiii. ak bol Tovar neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie,
xiv. ak boli na Tovare vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie,
xv. ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,
xvi. ak nebol predložený doklad o kúpe;
pričom uvedené nie je konečným zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

9.10. Predávajúci môže priebežne poskytnúť aktualizácie softvéru a/alebo hardvéru. Aktualizácie môžu zahŕňať opravy chýb a vylepšenia. Aktualizácie sú poskytované Zákazníkovi v strojovo čitateľnej a inštalovateľnej podobe, vrátane pokynov na inštaláciu. Zákazník je povinný inštalovať aktualizácie na jeho vlastné náklady v primeranej lehote. Akákoľvek škoda, ktorá bude spôsobená nenainštalovaním aktualizácie bude výlučnou zodpovednosťou Zákazníka a Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za nenainštalovanie aktualizácie na zariadenie.

9.11. Záruka a/alebo zodpovednosť Predávajúceho sa nevzťahujú na vady, ktoré boli spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním s Tovarom zapríčineným Zákazníkom, nedodržaním prevádzkových podmienok alebo pokynov na údržbu, nadmerným užívaním alebo nevhodnými prevádzkovými materiálmi alebo náhradnými materiálmi alebo náhradnými dielmi, ktoré neboli dodané Predávajúcim. Zodpovednosť Predávajúceho sa nevzťahuje na časti dodaného Tovaru, ktorých opotrebovateľnosť je bežnou vlastnosťou, najmä nie však výlučne na filtre, elektródy, ochranné anódy, UV sondy, olej, chladivo alebo iný spotrebný Tovar.

9.12. Predávajúci zodpovedá za výsledok reklamácie a za škodu zistenú na základe riadne uplatnenej reklamácie len v prípade, ak mu bude poskytnutý požadovaný čas a možnosť prijať všetky potrebné záručné opatrenia. V prípade, ak bude Zákazník po preukázaní vady zo strany Predávajúceho pokračovať v používaní Tovaru s vadou, Predávajúci nesie zodpovednosť len za stav Tovaru v rozsahu pôvodne zistenej vady Tovaru. Predávajúci neuhradí žiadne náklady na opravy, ktoré budú vykonané Zákazníkom bez jeho výslovného predchádzajúceho súhlasu. Za dôsledky takto vykonaných opráv Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

9.13. Záručná doba na náhradné diely a iné vylepšenia je 6 mesiacov od ich dodania.
9.14. Ak bude vada odstránená, na vymenený alebo opravený náhradný diel nezačína plynúť nová záručná doba.

9.15. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstrániť vady v prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s plnením jeho platobných záväzkov.

9.16. Tovar sa môže používať iba v súlade s jeho účelom využitia, súlade s návodom na používanie, resp. inými príslušnými predpismi a pokynmi. Okamihom porušenia tejto povinnosti zanikajú všetky práva vyplývajúce zo záruky poskytnutej Zákazníkovi.

9.17. Zákazník je povinný vrátiť vadný , resp. reklamovaný Tovar v lehote 2 týždňov odo dňa dodania nového Tovaru ako výmenu za vadný Tovar. Ak Zákazník vadný, resp. reklamovaný Tovar nevráti, bude mu zo strany Predávajúceho vystavená faktúra v hodnote tohto nevráteného Tovaru, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť.

9.18. V prípade že výsledok reklamácie ukáže, že reklamácia bola vyhodnotená ako nedôvodná alebo neprijateľná, má Predávajúci nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti s riešením takejto reklamácie vznikli.

9.19. V špecifických prípadoch a za podmienok určených Predávajúcim sa Zmluvné strany môžu v Zmluve dohodnúť na predĺžení záručnej doby Tovaru, tzn. na predĺžení nad rámec záručnej doby určenej v týchto VOP. Poplatok spojený s predĺženou záručnou dobou Tovaru bude vyúčtovaný ako samostatná položka na faktúre za Tovar. Pri reklamácií Tovaru s predĺženou zárukou v zmysle tohto bodu je Zákazník povinný okrem iného predložiť aj faktúru spolu s potvrdením o jej úhrade, t.j. o úhrade poplatku za túto predĺženú záručnú dobu za účelom preukázania splnenia podmienok na uplatnenie predĺženej záručnej doby Tovaru.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následné škody a finančné straty, ušlý zisk, nedosiahnuté úspory, stratu záujmu a vzniknuté škody z nárokov tretích strán voči Zákazníkovi, ktoré súvisia s Tovarom.

10.2. V prípade vzniku škody v dôsledku vady Tovaru, ktorý bol dodaný Zákazníkovi, nesie Predávajúci zodpovednosť za takúto škodu iba v rozsahu, v akom ju nesie jeho výrobca alebo dodávateľ voči Predávajúcemu. Maximálna súhrnná výška náhrady škody Predávajúceho voči Zákazníkovi ako možný dôsledok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru zodpovedá hodnote Kúpnej ceny za Tovar.

10.3. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne, ak údržba, ako je určená Predávajúcim a/alebo výrobcom, nebola vykonaná vôbec alebo včas a/alebo nebola vykonaná poverenou autorizovanou osobou určenou Predávajúcim a/alebo ak Zákazník nedodržal Predávajúcim a výrobcom určené intervaly na vykonanie servisu a údržby. Bremeno preukázania riadne a včas vykonanej údržby a čistenia znáša Zákazník. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne aj vtedy, ak Zákazník používa príslušenstvo, ktoré nebolo schválené Predávajúcim alebo ak tretia osoba, ktorá nie je poverená autorizovaná osoba určená Predávajúcim, vykonala zásah do zariadenia a vykonala zmeny na dodaných Tovaroch.

10.4. V prípade, ak po uzavretí Zmluvy dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné pri podpise Zmluvy predvídať, a ktoré spôsobia Predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, najmä povinnosti dodať Tovar riadne a včas, je Predávajúci oprávnený po písomnom oznámení Zákazníkovi posunúť dátum dodania Tovaru o primeranú dobu, počas ktorej trvajú okolnosti, ktoré bránia včasnému dodania Tovaru, a to aj opakovane.

10.5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho predstavujú udalosti, ktoré Predávajúci pri vykonaní odbornej starostlivosti, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať, nemôže odvrátiť (napr. vojny, protesty, štrajky, rôzne opatrenia úradov, lockdown, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti, vyššia moc, zmeny a/alebo obmedzenia dodávok Tovaru prostredníctvom národnej alebo medzinárodnej dopravy, omeškania Tovaru objednaného Predávajúcim od výrobcov a distribútorov, vplyvom celosvetovej pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV 2), alebo iných okolností mimo vôle a kontroly Predávajúceho, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

10.6. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré mu vzniknú alebo ktoré budú súvisieť s vyradením, obnovou, recykláciou a likvidáciou všetkých Tovarov, alebo ich časti a nie je oprávnený domáhať sa úhrady takto vzniknutých nákladov alebo poskytnutia príspevku zo strany Predávajúceho.

10.7. Zákazník nesie zodpovednosť za získanie a dodržiavanie všetkých príslušných licencií, oprávnení, povolení a súhlasov od príslušných regulačných orgánov a kompetentných orgánov a za dodržiavanie akýchkoľvek zákonných požiadaviek v súvislosti so skladovaním, inštaláciou, prevádzkou, používaním, údržbou, opravami, prepravou, vyradením, obnovou a prípadnou likvidáciou Tovaru.

 

11. VRÁTENIE TOVARU

11.1. Tovar nie je možné vrátiť ani vymeniť.

 

12. INŠTALÁCIA

12.1. Zákazník je zodpovedný za inštaláciu a uvedenie Tovaru do prevádzky, ako aj za zabezpečenie, že jeho zamestnanci, alebo akékoľvek tretie osoby, ktoré Zákazník využije na inštaláciu a uvedenie Tovaru do prevádzky, budú riadne na túto činnosť vyškolení a budú konať v súlade s ustanoveniami akýchkoľvek pokynov alebo príručiek dodávaných s Tovarom.

12.2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že za účelom zabezpečenia odbornej technickej starostlivosti o dodaný Tovar bude Predávajúci poskytovať podľa podmienok dohodnutých Zmluvnými stranami Zákazníkovi servisné služby v súvislosti s dodaným Tovarom.

12.3. Predávajúci predloží Zákazníkovi návrh na uzavretie servisnej zmluvy k dodávanému Tovaru pri prvom spustení Tovaru do prevádzky. Zákazník nie je povinný ponuku na servis akceptovať.

12.4. V prípade záujmu Zákazníka o zabezpečenie servisu Tovaru zo strany Predávajúceho, je povinný akceptovať ponuku na uzavretie servisnej zmluvy do 45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní odo dňa spustenia Tovaru do prevádzky.

12.5. Zákazník berie na vedomie, že poskytovanie servisných služieb Predávajúcim je pri Tovaroch bližšie špecifikovaných v čl. 9 bod. 9.1 podmienkou na poskytnutie záruky za Tovar v trvaní 24 mesiacov.

 

13. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

13.1. Zákazník je povinný plniť si svoje zmluvné povinnosti takým spôsobom, aby tým nepoškodil dobré meno Predávajúceho.

13.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za poškodenie dobrého mena považuje akékoľvek vyhlásenie alebo konanie Zákazníka, ktoré je spôsobilé poškodiť dobré meno, podnikateľskú a profesijnú dôveryhodnosť Predávajúceho a spôsobiť mu tak majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.

 

14. POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

14.1. Všetky informácie a/alebo poradenstvo, písomné alebo ústne, vo vzťahu k Tovaru alebo podnikaniu, ktoré Predávajúci poskytol Zákazníkovi, nesmie byť oznámené tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho okrem prípadov, kedy predmetné informácie a/alebo poradenstvo budú verejne dostupné alebo ak sa predmetné informácie stali dostupnými iným spôsobom, ako porušením tejto povinnosti, alebo ktorých uverejnenie podlieha zákonnej povinnosti.

14.2. Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek zverejnenie informácií požadované príslušnými právnymi predpismi.

14.3. Zákazník nesmie pripustiť, aby bola odstránená alebo prekrytá akákoľvek ochranná známka, inštrukcia alebo upozornenie uvedené na Tovare.

 

15. OSOBNÉ ÚDAJE

15.1. Predávajúci spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia Zmluvy a o prípadných nárokoch z nej vyplývajúcich. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníka ako aj o právach Zákazníka vyplývajúcich zo spracúvania osobných údajov sú dostupné na http://www.klimateam.sk/ochrana-sukromia/

 

16. UKONČENIE ZMLUVY

16.1. Zmluva zaniká:

i. dohodou Zmluvných strán;
ii. odstúpením Predávajúceho od Zmluvy.

16.2. Zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov Zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred touto dobou je možné Zmluvu ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom.

16.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:

i. ak je Zákazník v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny za Tovar, a to aj napriek písomnej výzve Predávajúceho na jej zaplatenie v primeranej dodatočnej lehote;
ii. ak po uzatvorení Zmluvy vznikli preukázateľné skutočnosti na strane Zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany Zákazníka, hlavne vo vzťahu k zaplateniu Kúpnej ceny, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy a dodania Tovaru odstúpiť, resp. požadovať od Zákazníka okamžite zaplatenie Kúpnej ceny za Tovar bez ohľadu na splatnosť Kúpnej ceny dohodnutú v Zmluve;
iii. ak nebola ani v primeranej dodatočnej lehote zaplatená zálohová faktúra na Kúpnu cenu Tovaru v súlade s týmito VOP;
iv. v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, Zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

16.4. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká od počiatku. Platnosť Zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia Predávajúceho Zákazníkovi. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia Zmluvy a/alebo VOP, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod.

 

17. SÚDNA PRÁVOMOC, ROZHODNÉ PRÁVO

17.1. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky prípadné spory riešiť primárne zmiernou cestou.

17.2. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet rozhodcov je 1. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina. Táto rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky. Ustanovením rozhodcu je poverené predsedníctvo Rozhodcovského súdu SAK.

 

18. OSTATNÉ

18.1. V prípade, ak bude akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo akejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Zákazníkom neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto dokumentov. Neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami, ktoré budú v súlade s právnymi predpismi, a ktoré budú najvernejšie vyjadrovať zámer Zmluvných strán.

18.2. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP a nahradiť ich novou aktuálnou verziou bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka. Nová verzia VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.